عظمت ولایت (شعر)

گرخواهد  هزار  جان  اینرهبردلیرم                   بدهم  تمام  جانم  بهعشقرهبراصیلم هشدار  بهفکرغلطدشمنرهبردینم                  کهبسیج  دژ  نفوذ  ناپذیر  رهبرکبیرم عزیزم  گفتا  در   زمان   ظهور  مهدیم                   یکمومنقدرتپنجاهکافرفطریهم این ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 26 بازدید
اسفند 91
16 پست
حلقه
1 پست
شعر
1 پست
ولایت
1 پست
اشعار
1 پست
بسیجیان
1 پست
emam
1 پست