بسم الله الرحمن  الرحیم

  

((عظمت ولایت))

ندیدم  خوشتر از صورت دلربایی رهبر  معظم                   نشنیدم دلنشین تراز حرف حساب رهبر معظم

خوشم به یک نگاه و تبسم رهبر معظم                  دلیل  رضایت   ادامه درس  رهبر منیرم

بگو به عالم این یک حرف  امام  مدیرم                  ما  در دین  و قرآن  شیعه  امام   مبینم


گر خواهد  هزار  جان  این رهبر دلیرم                   بدهم  تمام  جانم  به عشق رهبر اصیلم

هشدار  به فکر غلط دشمن رهبر دینم                  که بسیج  دژ  نفوذ  ناپذیر  رهبر کبیرم

عزیزم  گفتا  در   زمان   ظهور  مهدیم                   یک مومن قدرت پنجاه کافر فطری هم

این  تفسیرش  به بسیج امام  رهبرم                   یک  بسیج   قدرت  پنجاه آمریکای  هم

نظر  در قدرت  ظاهر یکسان یکی  هم                   یکی  ما  و  یکی  آن   یکسان   و همدم

لحاظ   برتری   از  عشق  میل  رهبرم                    عشقی که  زآب  پشت سد میل کشورم

به خد ا   گر اذن  دهند دفاع  از ولایم                   نه  میل مغان   نه اطلس،  درمانده و آرام

این  توفان  بسیجی  به   اذن   رهبرم                    بشوید زمین  و دنیای کابوس  بر دشمنم

ما   آنیم  د ر مثل   ز   اقیانوس   آرام                    گر طوفانی شود موجش  بس  صهیونیسم

صلح  و  وحدت  ایده ای  نظر  رهبرم                    تا  آن  ماند  ما   ز مالک   اشتر   رهرویم

 

 

تهیه و تنظیم :  شورای فرهنگی  طرح صالحین پایگاه مقاومت  

   امام حسین(ع)روستای قره داغلو حوزه ثارالله ناحیه پارس آباد